Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng ( 2 x + 3 y ) 2 ; ( 0 , 01 + x y ) 2

Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng

R. Roboteacher21

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 2 x + 3 y ) 2 = ( 2 x ) 2 + 2.2 x .3 y + ( 3 y ) 2 = 4 x 2 + 12 x y + 9 y 2 ( 0 , 01 + x y ) 2 = ( 0 , 01 ) 2 + 2.0 , 01. x y + ( x y ) 2 = x 2 y 2 + 0 , 02 x y + 0 , 0001

4

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng biểu thức có giá trị dương với mọi giá trị của x: B = x 2 + 4 x + 6

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG