Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng: ( 3 + x y 2 ) 2

Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng:

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 3 + x y 2 ) 2 = 3 2 + 2.3. x y 2 + ( x y 2 ) 2 = 9 + 6 x y 2 + x 2 y 4

1

Câu hỏi tương tự

Làm tính chia a) (2x 5 − 5x 3 + x 2 + 3x − 1) : (x 2 − 1) b) (5x 5 − 2x 4 − 9x 3 + 7x 2 − 18x − 3) : (x 2 − 3)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG