Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng: ( 2 x − 3 y ) 2 ; ( 0 , 01 − x y ) 2

Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng:

R. Roboteacher79

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 2 x − 3 y ) 2 ; ( 0 , 01 − x y ) 2 ( 2 x − 3 y ) 2 = 4 x 2 − 12 x y + 9 y 2 ( 0 , 01 − x y ) 2 = 0 , 0001 − 0 , 02 x y + x 2 y 2

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằngbiểu thức sau luôn luôn có giá trị dương với mọi giá trị của biến x 2 + x + 1 ;

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG