Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết biểu thức (x 2 + 3)(x 4 – 3x 2 + 9) dưới dạng tổng hai lập phương A. (x 2 ) 3 + 3 3 B. (x 2 ) 3 – 3 3 C. (x 2 ) 3 + 9 3 D. (x 2 ) 3 – 9 3

Viết biểu thức (x2 + 3)(x4 – 3x2 + 9) dưới dạng tổng hai lập phương

A. (x2)3 + 33

B. (x2)3 – 33

C. (x2)3 + 93

D. (x2)3 – 93

  1. (x2)3 + 33

  2. (x2)3 + 33

  3. (x2)3 + 93

  4. (x2)3 – 93

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Ta có: (x 2 + 3)(x 4 – 3x 2 + 9) = (x 2 + 3)((x 2 ) 2 – 3.x 2 + 3 2 ) = (x 2 ) 3 + 3 3

Đáp án đúng là A.

Ta có:

(x2 + 3)(x4 – 3x2 + 9) = (x2 + 3)((x2)2 – 3.x2 + 32) = (x2)3 + 33

1

Câu hỏi tương tự

Cho a 2 + b 2 = 7 v a ˋ a − b = 3. Tính a 3 − b 3

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG