Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết biểu thức (x – 3y)(x 2 + 3xy + 9y 2 ) dưới dạng hiệu hai lập phương A. x 3 + (3y) 3 B. x 3 + (9y) 3 C. x 3 – (3y) 3 D. x 3 – (9y) 3

Viết biểu thức (x – 3y)(x2 + 3xy + 9y2) dưới dạng hiệu hai lập phương

A. x3 + (3y)3

B. x3 + (9y)3

C. x3 – (3y)3

D. x3 – (9y)3

  1.  x3 + (3y)

  2. x3 + (9y)

  3.  x3 – (3y)3

  4.  x3 – (9y)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (x – 3y)(x 2 + 3xy + 9y 2 ) = (x – 3y)(x + x.3y + (3y) 2 = x 3 – (3y) 3 Đáp án cần chọn là: C. x 3 – (3y) 3

Lời giải

Ta có  (x – 3y)(x2 + 3xy + 9y2) = (x – 3y)(x + x.3y + (3y)2 = x3 – (3y)3

Đáp án cần chọn là: C.  x3 – (3y)3

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x: 3 ( x + 2 ) 2 + ( 2 x − 1 ) 2 − 7 ( x + 3 ) ( x − 3 ) = 36

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG