Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viếtbiểu thức sau dưới dạng tích: 9 x 2 + 30 x + 25

Viết biểu thức sau dưới dạng tích: 

R. Roboteacher33

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

9 x 2 + 30 x + 25 = ( 3 x ) 2 + 2.3.5 x + 5 2 = ( 3 x + 5 ) 2

4

Câu hỏi tương tự

Cho các số a, b thỏa mãn a + b = 2 và a.b = - 2. Tính a 7 + b 7 .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG