Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết biểu thức x 3 − 6 x 2 + 12 x − 8 là lập phương của một hiệu là:

Viết biểu thức  là lập phương của một hiệu là:

R. Roboteacher104

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 3 − 6 x 2 + 12 x − 8 = ( x − 2 ) 3

1

Câu hỏi tương tự

(5x−3)(5x+3)

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG