Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết biểu thức dưới dạng tổng hai lập phương A. B. C. D.

Viết biểu thức open parentheses y over 2 plus 6 close parentheses open parentheses y squared over 4 minus 3 y plus 36 close parentheses dưới dạng tổng hai lập phương

A. y cubed minus 6 cubed 

B. open parentheses y over 2 close parentheses cubed minus 6 cubed 

C. open parentheses y over 2 close parentheses cubed minus 36 

D. open parentheses y over 4 close parentheses cubed minus 6 cubed

  1. y cubed minus 6 cubed

  2. open parentheses y over 2 close parentheses cubed minus 6 cubed 

  3. open parentheses y over 2 close parentheses cubed minus 36 

  4. open parentheses y over 4 close parentheses cubed minus 6 cubed

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Đáp án cần chọn là: B.

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Những hằng đẳng thức đáng nhớ có đáp án (phần 2)

Đáp án cần chọn là: B. open parentheses y over 2 close parentheses cubed minus 6 cubed

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: a) ( x + 3 )( x 2 − 3x + 9 ) − x( x − 2 ) 2 = 27

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG