Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết biểu thức dưới dạng tổng của hai bình phương: 9 x 2 + 25 − 12 x y + 5 y 2 − 10 y

Viết biểu thức dưới dạng tổng của hai bình phương:

R. Roboteacher170

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

9 x 2 + 25 − 12 x y + 5 y 2 − 10 y = 9 x 2 − 12 x y + 4 y 2 + y 2 − 10 y + 25 = ( 3 x − 2 y ) 2 + ( y − 5 ) 2

1

Câu hỏi tương tự

59*. Chia 27 quả cân có khối lượng 1 2 , 2 2 , 3 2 , ... 2 7 2 gam thành ba nhóm có khối lượng bằng nhau.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG