Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết biểu thức 8 x 3 ​ + 4 3 ​ x 2 y 2 + 2 3 ​ x y 4 + y 6 dưới dạng lập phương của một tổng hoặc hiệu là:

Viết biểu thức  dưới dạng lập phương của một tổng hoặc hiệu là:
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 8 x 3 ​ + 4 3 ​ x 2 y 2 + 2 3 ​ x y 4 + y 6 = ( 2 x ​ ) 3 + 3. ( 2 x ​ ) 2 . y 2 + 3. ( 2 x ​ ) . ( y 2 ) 2 + ( y 2 ) 3 = ( 2 x ​ + y 2 ) 3 Chọn C

Ta có: ==

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: 4x 2 — 27 = 0

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG