Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Viết biểu thức (3x – 4)(9x 2 + 12x + 16) dưới dạng hiệu hai lập phương A. (3x) 3 – 16 3 B. 9x 3 – 64 C. 3x 3 – 4 3 D. (3x) 3 – 4 3

Viết biểu thức (3x – 4)(9x2 + 12x + 16) dưới dạng hiệu hai lập phương

A. (3x)3 – 163

B. 9x3 – 64 

C. 3x3 – 43    

D. (3x)3 – 43

  1. (3x)3 – 16

  2. 9x3 – 64 

  3. 3x3 – 43     

  4. (3x)3 – 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có (3x – 4)(9x 2 + 12x + 16) = (3x – 4)((3x) 2 + 3x.4 + 4 2 ) = (3x) 3 – 4 3 Đáp án cần chọn là: D. (3x) 3 – 4 3

Lời giải

Ta có (3x – 4)(9x2 + 12x + 16) = (3x – 4)((3x)2 + 3x.4 + 42) = (3x)3 – 43

Đáp án cần chọn là: D. (3x)3 – 4

 

13

Câu hỏi tương tự

Viết biểu thức x 3 − 6 x 2 + 12 x − 8 là lập phương của một hiệu là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG