Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Việc chia đôi số quả cầu trong thùng thành 2 phần đều nhau tương đương với việc chúng ta lấy ngẫu nhiên ra 5 quả (phần thứ nhất gồm 5 quả lấy ra, phần thứ 2 gồm 5 quả còn lại trong thùng). Do đó số kết cục duy nhất đồng khả năng chính là số cách lấy ra 5 quả từ 10 quả trong thùng: ∣ Ω ∣ = C 10 5 ​ = 252

Việc chia đôi số quả cầu trong thùng thành 2 phần đều nhau tương đương với việc chúng ta lấy ngẫu nhiên ra 5 quả (phần thứ nhất gồm 5 quả lấy ra, phần thứ 2 gồm 5 quả còn lại trong thùng). Do đó số kết cục duy nhất đồng khả năng chính là số cách lấy ra 5 quả từ 10 quả trong thùng: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số tổ hợp chập 2 của 10 phần tử là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG