Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vẽ đồ thị các hàm số y=x 2 ;y=2x-1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị đó.

Vẽ đồ thị các hàm số y=x2 ;y=2x-1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị đó.

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng biến thiên x -1 -1/2 0 1/2 1 y=x 2 1 1/4 0 1/4 1 y=2x-1 -1 0 Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là x 2 =2x-1 x 2 – 2x + 1 = 0 x=1 =>y=1 Vậy giao điểm M(1;1) (đường thẳng là tiếp tuyến của parabol)

Bảng biến thiên

x -1 -1/2 0 1/2 1
y=x2 1 1/4 0 1/4 1
y=2x-1     -1 0  

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là x2 =2x-1 left right double arrow x2 – 2x + 1 = 0

left right double arrow x=1 =>y=1

Vậy giao điểm M(1;1)

(đường thẳng là tiếp tuyến của parabol)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: a. Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất. b. Với giá trị nào của m thì hệ phương trình có vô số nghiệm. c. Với giá trị nào của m thì hệ phương trìn...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG