Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vật thể nào dưới đây không phải là khối đa diện?

Vật thể nào dưới đây không phải là khối đa diện? 

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C. Theo định nghĩa khối đa diện thì mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác. Ở hình C, tồn tại một cạnh là cạnh chung của bốn đa giác nên nó không phải là khối đa diện.

Đáp án đúng là C.

Theo định nghĩa khối đa diện thì mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác. Ở hình C, tồn tại một cạnh là cạnh chung của bốn đa giác nên nó không phải là khối đa diện.

2

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = x + 1 2 x + 5 ​ có bao nhiêu điểm cực trị ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG