Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vật thể nào dưới đây không phải là khối đa diện?

Vật thể nào dưới đây không phải là khối đa diện?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cạnh AB của vật thể trong hình. A. Vi phạm tính chất trong khái niệm về hình đa diện “Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác”. Cụ thể cạnh AB trong hình là cạnh chung của 4 đa giác.

Cạnh AB của vật thể trong hình.

A. Vi phạm tính chất trong khái niệm về hình đa diện “Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng
hai đa giác”. Cụ thể cạnh AB trong hình là cạnh chung của 4 đa giác.
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d 1 ​ : 2 x − 1 ​ = − 1 y + 2 ​ = 1 z ​ và d 2 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 4 t y = − 1 − 2 t , ( t ∈ R ) z = 2 + 2 t ​ . Khoảng cách giữa hai đường thẳ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG