Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vẽ đường thẳng xy. Trên xy lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự đó. a) Kể tên các tia có trên hình vẽ ? (Các tia trùng nhau chỉ kể một lần). b) Hai tia Ay và By có phải là hai tia trùng nhau không ? Vì sao ? c) Kể tên các tia trùng nhau gốc C trên hình vẽ.

Vẽ đường thẳng xy. Trên xy lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự đó.

a) Kể tên các tia có trên hình vẽ ? (Các tia trùng nhau chỉ kể một lần).

b) Hai tia Ay và By có phải là hai tia trùng nhau không ? Vì sao ?

c) Kể tên các tia trùng nhau gốc C trên hình vẽ.


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vẽ hình đúng. a) Kể tên đầy đủ các tia có trên hình vẽ : Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy. b) Hai tia Ay và By không bằng nhau nên không phải là hai tia trùng nhau. c) Các tia trùng nhau gốc C trên hình vẽ : Cx, CA, CB.

Vẽ hình đúng.

a) Kể tên đầy đủ các tia có trên hình vẽ : Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy.

b) Hai tia Ay và By không bằng nhau nên không phải là hai tia trùng nhau.

c) Các tia trùng nhau gốc C trên hình vẽ : Cx, CA, CB. 

3

Câu hỏi tương tự

Tìm số tận cùng của các số sau đây : a) b)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG