Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Vòm cửa lớn của trường Đại Học Sư Phạm Tp.Hồ Chí Minh có dạng hình Parabol. Người ta định lắp cửa kính cho vòm cửa này. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào biết rằng vòm cửa này. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào biết rằng vòm cửa cao 8m và rộng 8m.

Vòm cửa lớn của trường Đại Học Sư Phạm Tp.Hồ Chí Minh có dạng hình Parabol. Người ta định lắp cửa kính cho vòm cửa này. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào biết rằng vòm cửa này. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào biết rằng vòm cửa cao 8m và rộng 8m.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Không mất tổng quát, ta xét dạng hình parabol vòm cửa lớn như hình vẽ sau Đồng thời xét (P): y = a x 2 + b x + c . ta có: ⎩ ⎨ ⎧ ​ A ( 0 ; 8 ) ∈ ( P ) B ( 4 ; 0 ) ∈ ( P ) C ( − 4 ; 0 ) ∈ ( P ) ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ c = 8 16 a + 4 b + c = 0 16 a − 4 b + x = 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ a = 2 − 1 ​ b = 0 c = 8 ​ ⇒ ( P ) : y = − 2 1 ​ x 2 + 8 Do đó: S H ​ = 2 ∫ 0 4 ​ ( − 2 1 ​ x 2 + 8 ) d x = ( 16 x − 3 x 3 ​ ) ∣ ∣ ​ 0 4 ​ = 3 128 ​ ( m 2 ) .

Không mất tổng quát, ta xét dạng hình parabol vòm cửa lớn như hình vẽ sau

Đồng thời xét (P): 

ta có: 

Do đó: 

1

Câu hỏi tương tự

. T ì n m đế u ⊥ v , bi ế t v  = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG