Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với x, y là các số dương thỏa mãn điều kiện x 2y, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M = .

Với x, y là các số dương thỏa mãn điều kiện x 2y, tìm giá trị nhỏ nhất
của biểu thức M = fraction numerator x squared plus y squared over denominator x y end fraction
.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo bđt Côsi thì

Theo bđt Côsi thì 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình x 2 - 5 x + 6 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG