Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với x ≠ y, hãy viết phân thức dưới dạng phân thức có tử là x 2 - y 2 ? A. B. C. D.

Với x ≠ y, hãy viết phân thức fraction numerator 1 over denominator x minus y end fraction dưới dạng phân thức có tử là x2 - y2

A. fraction numerator x squared minus y squared over denominator open parentheses x minus y close parentheses y squared end fraction

B. fraction numerator x squared minus y squared over denominator x plus y end fraction

C. fraction numerator x squared minus y squared over denominator x minus y end fraction

D.  fraction numerator x squared minus y squared over denominator open parentheses x minus y close parentheses squared open parentheses x plus y close parentheses end fraction

  1. fraction numerator x squared minus y squared over denominator open parentheses x minus y close parentheses y squared end fraction

  2. fraction numerator x squared minus y squared over denominator x plus y end fraction

  3. fraction numerator x squared minus y squared over denominator x minus y end fraction

  4. fraction numerator x squared minus y squared over denominator open parentheses x minus y close parentheses squared open parentheses x plus y close parentheses end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Đáp án cần chọn là: D.

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án

Đáp án cần chọn là: D. fraction numerator x squared minus y squared over denominator open parentheses x minus y close parentheses squared open parentheses x plus y close parentheses end fraction

3

Câu hỏi tương tự

Phân thức (với x ≠ 3) bằng với phân thức nào sau đây? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG