Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với thì giá trị của biểu thức bằng:

Với log subscript 2 a equals 4 comma log subscript 2 b equals 3 comma log subscript 2 c equals negative 2 thì giá trị của biểu thức log subscript 2 open parentheses fraction numerator a squared fourth root of a cubed end root b cubed c to the power of begin display style 1 half end style end exponent over denominator square root of a cube root of b squared end root c to the power of 4 end fraction close parentheses bằng:

  1. 3

  2. 23

  3. 24

  4. 12

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của a để hàm số y = lo g 2 a + 3 ​ x đồng biến trên ( 0 ; + ∞ ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG