Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a  = 0 , b  = 0 v a ˋ a  = ± b , phương trình a + b a x − b ​ + a − b b x + a ​ = a 2 − b 2 a 2 + b 2 ​ có nghiệm là:

Với , phương trình  có nghiệm là:

  1. x = 1

  2. Một kết quả khác 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.Một kết quả khác

ĐÁP ÁN D. Một kết quả khác  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để hàm số f(x) liên tục tại x 0 ​ = 2 f ( x ) = { x 3 − 8 x + 2 ​ − 2 ​ n e ^ ˊ u x > 2 2 mx 2 − 3 mx − 1 n e ^ ˊ u x ≤ 2 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG