Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a  = 0 , b  = 0 , a  = ± b phương trình: b 2 − x a 2 + x ​ − b 2 + x a 2 − x ​ = b 4 − x 2 4 ab x + 2 a 2 − 2 b 2 ​ có nghiệm là:

Với  phương trình:

 có nghiệm là: 

 

  1. x = a+ b

  2. x = a - b

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. x = a − b a + b ​

ĐÁP ÁN A. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khai triển ( x 3 x ​ + x − 15 28 ​ ) n Biết rằng: C n n ​ + C n n − 1 ​ + C n n − 2 ​ = 79 1) Tìm số hạng thứ 7 của khai triển trên. 2) Tìm số hạng thứ x 16 của khai triển. 3) Tìm số h...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG