Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với a  = 0 , b  = 0 , a  = ± b phương trình: b 2 − x a 2 + x ​ − b 2 + x a 2 − x ​ = b 4 − x 2 4 ab x + 2 a 2 − 2 b 2 ​ có nghiệm là:

Với  phương trình:

 có nghiệm là: 

 

  1. x = a+ b

  2. x = a - b

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. x = a − b a + b ​

ĐÁP ÁN A. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho nhị thức (1+x) 100 Dựa vào khai triển đó chứng minh các đẳng thức sau: a) C 100 0 ​ + C 100 2 ​ + ... + C 100 100 ​ = C 100 1 ​ + C 100 3 ​ + ... + C 100 99 ​ b) 4 100 C 100 0 ​ − 4 99 C ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG