Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với mọi số thực thỏa điều kiện . Gọi và lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức . Tìm giá trị biểu thức .

Với mọi số thực  thỏa điều kiện . Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức . Tìm giá trị biểu thức .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. . 

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có (*) với , . Ta có với nên đồng biến trên . Từ (*) suy ra . Ta có . Từ đó với . Ta có . . Do đó .

Ta có

 

 (*)

với , .

Ta có  với  nên  đồng biến trên  . Từ (*) suy ra .

Ta có

 

.

Từ đó  với .

Ta có  .

.
Do đó
.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình . Khẳng định đúng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG