Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với mọi số tự nhiên , bất đẳng thức nào sau đây đúng? A. B. C. D. Đáp án khác

Với mọi số tự nhiên n greater or equal than 2, bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. 3 to the power of n greater than 4 n plus 1 

B. 3 to the power of n greater than 4 n plus 2 

C. 3 to the power of n greater than 3 n plus 2 

D. Đáp án khác

  1. 3 to the power of n greater than 4 n plus 1 

  2. 3 to the power of n greater than 4 n plus 2 

  3. 3 to the power of n greater than 3 n plus 2 

  4. Đáp án khác

N. Nmle048

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giá sử Q là tập hợp con của tập các số nguyên dương sao cho a) b) A. Mọi số nguyên dương đều thuộc Q B. Mọi số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng k đều thuộc Q C. Mọi số nguyên bé hơn k đều...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG