Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với mọi a, b, x là các số thực dương thỏa mãn lo g 2 ​ x = 5 lo g 2 ​ a + 3 lo g 2 ​ b . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Với mọi a, b, x là các số thực dương thỏa mãn . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

V. Ngân

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D. x = a 5 b 3

Đáp án D.  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG