Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với mọi a, b, x là các số thực dương thỏa mãn lo g 2 ​ x = 5 lo g 2 ​ a + 3 lo g 2 ​ b . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Với mọi a, b, x là các số thực dương thỏa mãn  Mệnh đề nào dưới đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B lo g 2 ​ x = 5 lo g 2 ​ a + 3 lo g 2 ​ b = lo g 2 ​ a 5 + lo g 2 ​ b 3 = lo g 2 ​ ( a 5 b 3 ) .

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

giảiphương trình 2 x + 1 ⋅ 4 x − 1 ⋅ 8 1 − x 1 ​ = 1 6 x

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG