Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với mức tiêu thụ thức ăn của trang trại không đổi như dự định thì lượng thức ăn dự trữ sẽ hết sau ngày. Nhưng thực tế, mức tiêu thụ thức ăn tăng thêm mỗi ngày (ngày sau tăng so với ngày trước đó). Hỏi thực tế, lượng thức ăn dự trữ đó sẽ hết sau khoảng bao nhiêu ngày? (làm tròn đến hàng đơn vị).

Với mức tiêu thụ thức ăn của trang trại  không đổi như dự định thì lượng thức ăn dự trữ sẽ hết sau  ngày. Nhưng thực tế, mức tiêu thụ thức ăn tăng thêm  mỗi ngày (ngày sau tăng  so với ngày trước đó). Hỏi thực tế, lượng thức ăn dự trữ đó sẽ hết sau khoảng bao nhiêu ngày? (làm tròn đến hàng đơn vị).

  1. ngày.

  2.  ngày.

  3.  ngày.

  4.  ngày.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lượng thức ăn mà trang trại ăn hết ở ngày thứ là Theo dự định, mỗi ngày,trang trại ăn hết (lượng thức ăn) Lượng thức ăn mà trang trại ăn hết ở ngày thứ là: Xác định số tự nhiên nhỏ nhất để .

Lượng thức ăn mà trang trại ăn hết ở ngày thứ  là

Theo dự định, mỗi ngày,trang trại ăn hết (lượng thức ăn)

Lượng thức ăn mà trang trại ăn hết ở ngày thứ  là:

Xác định số tự nhiên  nhỏ nhất để

.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập nghiệm của bất phương trình .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG