Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với là hai số thực thỏa đẳng thức , nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về và ?

Với  là hai số thực thỏa đẳng thức , nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về  và ?

  1.  hoặc .

  2.  hoặc .

  3.  hoặc .

  4.  hoặc .

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: hoặc hoặc .

Ta có:

 hoặc

 hoặc .

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu sai A. 16x 3 – 54y 3 = 2(2x – 3y)(4x 2 + 6xy + 9y 2 ) B. x 2 – 9 + (2x + 7)(3 – x) = (x – 3)(-x – 4) C. x 4 – 4x 3 + 4x 2 = x 2 (x – 2) 2 D. 4x 3 – 4x 2 – x + 1 = (2x – 1)(2x + 1)...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG