Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với điều kiện nào thì hai phân thức bằng nhau? A. x = 2 B. x ≠ 1 C. x = -2 D. x = -1

Với điều kiện nào thì hai phân thức  fraction numerator 2 minus 2 x over denominator x cubed minus 1 end fraction space v à space fraction numerator 2 x plus 2 over denominator x squared plus x plus 1 end fraction bằng nhau?

A. x = 2

B. x ≠ 1

C. x = -2

D. x = -1

  1. x = 2

  2. x ≠ 1

  3. x = -2

  4.  x = -1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Nên hai phân thức trên bằng nhau khi x = -2. Đáp án cần chọn là: C. x = -2

Lời giải

Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án

Nên hai phân thức trên bằng nhau khi x = -2.

Đáp án cần chọn là: C. x = -2

1

Câu hỏi tương tự

Cho các phân thức ( a − b ) ( b − c ) 1 ​ ; ( c − b ) ( c − a ) 1 ​ ; ( b − a ) ( a − c ) 1 ​ . Bạn Mai nói rằng mẫu thức chung của các phân thức trên là (a - b)(b - c)(a - c). Bạn Nhung nói rằn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG