Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với điều kiện nào của x thì phân thức có nghĩa? A. x ≤ 2 B. x ≠ 1 C. x = 2 D. x ≠ 2

Với điều kiện nào của x thì phân thức fraction numerator x minus 1 over denominator x minus 2 end fraction có nghĩa?

A. x ≤ 2

B. x ≠ 1

C. x = 2

D. x ≠ 2

  1. x ≤ 2

  2. x ≠ 1

  3. x = 2

  4. x ≠ 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: có nghĩa khi x - 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2. Đáp án cần chọn là: D. x ≠ 2

Lời giải

Ta có: Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án có nghĩa khi x - 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2.

Đáp án cần chọn là: D. x ≠ 2

5

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức A = ( 3 x 3 + 3 y + 1 ) ( 3 x 3 − 3 y + 1 ) − ( 3 x 3 + 1 ) 2 có phụ thuộc vào biến x, biến y không?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG