Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với điều kiện nào của b thì phân số , aZ là số hữu tỉ ? A. b ∈ Z; b ≠ 0 B. b ≠ 0 C. b ∈ Z D. b ∈ N; b ≠ 0

Với điều kiện nào của b thì phân số Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ, aZ là số hữu tỉ ?

A. b ∈ Z; b ≠ 0

B. b ≠ 0

C. b ∈ Z

D. b ∈ N; b ≠ 0

 

  1. b ∈ Z; b ≠ 0

  2. b ≠ 0

  3. b ∈ Z

  4. b ∈ N; b ≠ 0

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số , với a,b ∈ Z, b ≠ 0

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ, với a,b ∈ Z, b ≠ 0

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: Gia trị của x là: A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG