Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với hai số thực dương a,b tùy ý thỏa mãn 1 + lo g 3 ​ 2 lo g 3 ​ 5. lo g 5 ​ a ​ − lo g 6 ​ b = 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Với hai số thực dương a,b tùy ý thỏa mãn . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D 1 + lo g 3 ​ 2 lo g 3 ​ 5. lo g 5 ​ a ​ − lo g 6 ​ b = 2 ⇔ lo g 3 ​ 6 lo g 3 ​ a ​ − lo g 6 ​ b = 2 ⇔ lo g 6 ​ a − lo g 6 ​ b = 2 ⇔ lo g 6 ​ b a ​ = 2 ⇔ b a ​ = 36 ⇔ a = 36 b

Chọn D

                                                                                   

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình . Tìm tất cả các giá trị của tham số sao cho phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG