Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của x thì hàm số đạt giá trị lớn nhất?

Với giá trị nào của x thì hàm số đạt giá trị lớn nhất?

  1. 3

  2. 2

  3. square root of 2

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình { x + m y = 3 m m x + y = 2 m + 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG