Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của x thì biểu thức xác định ?

Với giá trị nào của x thì biểu thức B space equals space log subscript 2 space left parenthesis 2 x minus 1 right parenthesis xác định ?

  1. open parentheses negative infinity semicolon 1 half close parentheses

  2. left parenthesis negative 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  3. x element of R space backslash space left curly bracket 1 half right curly bracket

  4. x space element of space open parentheses 1 half semicolon plus infinity close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để biểu thức xác định thì

Để biểu thức  B space equals space log subscript 2 space left parenthesis 2 x minus 1 right parenthesis  xác định thì

2 x space minus space 1 space greater than space 0 space left right double arrow space x space greater than space 1 half

1

Câu hỏi tương tự

Cho a,b là các số thực dương thỏa mãn . Hệ thức nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG