Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của x thì biểu thức x − 1 x + 1 ​ − 2 x + 2 2 x ​ có giá trị bằng 0

Với giá trị nào của x thì biểu thức có giá trị bằng 0

R. Roboteacher57

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x − 1 x + 1 ​ = x + 1 x ​ Điều kiện: x  = ± 1 ( x + 1 ) ( x + 1 ) = x ( x − 1 ) ⇒ x 2 + 2 x + 1 = x 2 − x ⇔ 3 x = − 1 ⇔ x = 3 − 1 ​ (Thỏa mãn điều kiện)

Điều kiện: x

(Thỏa mãn điều kiện) 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết: x ( x + 11 ) − x 2 + x = 12

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG