Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của x thì biểu thức: f ( x ) = lo g 6 ​ ( 2 x − x 2 ) xác định ?

Với giá trị nào của x thì biểu thức:  xác định ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Điều kiện xác định của f ( x ) = lo g 6 ​ ( 2 x − x 2 ) là: 2 x − x 2 > 0 ⇔ 0 < x < 2.

Chọn A.

Điều kiện xác định của  là: 

1

Câu hỏi tương tự

Số giao điểm của hai đường cong và là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG