Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của x, biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất :

Với giá trị nào của x, biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất : 
A equals 1 minus square root of 1 minus 6 x plus 9 x squared end root plus open parentheses 3 x minus 1 close parentheses squared

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A = 1 - | 1 – 3x | + = ( | 3x – 1| - ½ ) 2 + ¾ ≥ ¾ . Từ đó suy ra : min A = ¾  x = ½ hoặc x = 1/6

A = 1 - | 1 – 3x | +open vertical bar 3 x minus 1 close vertical bar squared = ( | 3x – 1| - ½ )2 + ¾ ≥ ¾ .
Từ đó suy ra : min A = ¾ x = ½ hoặc x = 1/6

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông tại A với các đường phân giác trong BM và CN. Chứng minh bất đẳng thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG