Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của m thì phương trình (ẩn số x): 2mx + 2 = 0 có nghiệm là 1

Với giá trị nào của m thì phương trình (ẩn số x): 2mx + 2 = 0 có nghiệm là 1

  1. m = – 1

  2. m = – 2

  3. m = – 3

  4. m = – 4

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A.m = – 1

Đáp án A. m = – 1

1

Câu hỏi tương tự

4 x 2 − 25 − 9 ( 2 x − 5 ) 2 = 0

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG