Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của m thì hàm số y = x 3 − 3 x 2 + m x đạt cực tiểu tại x = 2

Với giá trị nào của m thì hàm số   đạt cực tiểu tại 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = x 3 − 3 x 2 + m x , suy ra y ′ = 3 x 2 − 6 x + m ; y ′′ = 6 x − 6 Để hàm số y = x 3 − 3 x 2 + m x đạt cực tiểu tại x = 2 thì { y ′ ( 2 ) = 0 y ′′ ( 2 ) > 0 ​ ⇔ { m = 0 − 6 < 0 ( l u o n d u n g ) ​ ⇔ m = 0

, suy ra 

Để hàm số  đạt cực tiểu tại  thì

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị Với giá trị nào của tham số thì đồ thị có tiệm cận đứng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG