Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của m, đồ thị hàm số y = x 3 - 3mx 2 + 3(m 2 - 1)x - m 3 + m có điểm cực đại B, điểm cực tiểu C thỏa mãn OC = 3OB, với O là gốc tọa độ?

Với giá trị nào của m, đồ thị hàm số y = x3 - 3mx2 + 3(m2 - 1)x - m 3 + m có điểm cực đại B, điểm cực tiểu C thỏa mãn OC = 3OB, với O là gốc tọa độ?

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y' = 3x 2 - 6mx + 3(m 2 - 1). Hàm số có hai cực trị => y' = 0 có hai nghiệm phân biệt <=> Δ' > 0 <=> (3m )2 - 3.3(m 2 - 1) > 0 <=> 9 > 0 đúng với mọi m. Ta có điểm cực đại là B(m - 1; -2m + 2) và cực tiểu là C(m + 1; -2m - 2)

Ta có y' = 3x2 - 6mx + 3(m2 - 1).

Hàm số có hai cực trị => y' = 0 có hai nghiệm phân biệt <=> Δ' > 0 <=> (3m)2 - 3.3(m2 - 1) > 0 <=> 9 > 0 đúng với mọi m. Ta có điểm cực đại là B(m - 1; -2m + 2) và cực tiểu là C(m + 1; -2m - 2)

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để hàm số y = x − 1 x 2 + 4 m x + 5 m 2 − 9 ​ có cựcđại, cực tiểu trái dấu vớinhau?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG