Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của m thì bất phương trình : lo g m + 2 ​ ( 2 x + 3 ) + lo g m + 1 ​ ( x + 5 ) > 0 được thỏa mãn đồng thời tại x=-1và x=2.

Với giá trị nào của m thì bất phương trình :
 được thỏa mãn đồng thời tại x=-1 và x=2.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giải Đặt f ( x ) = lo g m + 2 ​ ( 2 x + 3 ) + lo g m + 1 ​ ( x + 5 ) ta có x=-1là một nghiệm nên f ( − 1 ) = lo g m + 1 ​ 4 > 0 ⇔ m + 1 > 1 ⇔ m > 0 Đảo lại, với m>0ta có : f ( 2 ) = lo g m + 2 ​ 7 + lo g m + 1 ​ 7 do m+2>m+1>0và 7>1nên suy ra f(2)>0 Vậy với m>0 bất phương trình thỏ amãn đồng thời tại x = -1và x = 2

Giải
Đặt
ta có x=-1 là một nghiệm nên

Đảo lại, với m>0 ta có :
do m+2>m+1>0 và 7>1 nên suy ra f(2)>0
Vậy với m>0 bất phương trình thỏ a mãn đồng thời tại x = -1và x = 2

1

Câu hỏi tương tự

Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình 5 s i n 2 x + 5 c o s 2 x = 2 5 ​ t r e ^ n đ o ạ n [ 0 ; 2 π ] .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG