Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của m dưới đây thì đường thẳng đi qua điểm

Với giá trị nào của m dưới đây thì đường thẳng y equals open parentheses 2 minus m close parentheses x plus 3 m minus 5 đi qua điểm P open parentheses negative 2 semicolon space 1 close parentheses

  1. m equals 0

  2. m equals 3

  3. m equals 2

  4. m equals 1 fourth

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

* Dùng công thức nghiệm để giải phương trình sau: Nghiệm của phương trình (2) là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG