Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với giá trị nào của a thì hàm số y = ax + x 3 đồng biến trên R?

Với giá trị nào của a thì hàm số đồng biến trên R?

  1. a≥0.

  2. a<0.

  3. a=0.

  4. ∀a.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có y ′ = a + 3 x 2 ≥ 0 , ∀ x ∈ R ⇔ a ≥ 0 . Chọn A

Chọn A

Ta có. Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho vectơ a hợp với O x g o ˊ c 6 0 o , hợp với O z g o ˊ c 6 0 o . Tính góc hợp bởi a v a ˋ O y ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG