Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với C là một hằng số tùy ý, họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2 cos x − x là

Với C là một hằng số tùy ý, họ nguyên hàm của hàm số  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: ∫ f ( x ) d x = ∫ ( 2 cos x − x ) d x = 2 ∫ cos x d x − ∫ x d x = 2 sin x − 2 x 2 ​ + C

Chọn D

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [0;1] thỏa mãn f91) = 1, ∫ 0 1 ​ [ f ′ ( x ) ] 2 d x = 5 9 ​ v a ˋ ∫ 0 1 ​ x f ( x ) d x = 5 1 ​ Tính tích phân ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG