Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với các số thực x, y thỏa mãn , tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x + y.

Với các số thực x, y thỏa mãn x minus square root of x plus 6 end root space equals square root of y plus 6 end root minus y, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x + y.

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chứng minh được BĐT : với mọi a,b 0(dùng phép biến đổi tương đương đưa BĐT về BĐT : a + b điều này là luôn đúng - BĐT Coossi) Áp dụng BĐT trên ta có: Vậy Max(x+y) = 6 khi x =y =3; Min(x + y) =4 khi (x; y) =(6; 10) hoặc (x; y) =(10; -6)

Chứng minh được BĐT : square root of a plus square root of b less or equal than square root of 2 left parenthesis a plus b right parenthesis end root với mọi a,bgreater or equal than0 (dùng phép biến đổi tương đương đưa BĐT về BĐT : square root of 2 a b end root less or equal than a + b điều này là luôn đúng - BĐT Coossi)

 Áp dụng BĐT trên ta có: 

Vậy Max(x+y) = 6 khi x =y =3; Min(x + y) =4 khi (x; y) =(6; 10) hoặc (x; y) =(10; -6)

1

Câu hỏi tương tự

Giải và biện luận bất phương trình(2x − 4)(x − m) > 0.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG