Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với các số thực dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Với các số thực dương  bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C.

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG