Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với các số thực dương a,b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Với các số thực dương a,b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với các số thực dương a,b bất kì ta có: ln ( ab ) = ln a + ln b

Với các số thực dương a,b bất kì ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình nghiệm đúng với mọi . Tập các giá trị của là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG