Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với các điều kiện để phương trình có nghĩa, phương trình 6 b 6 b + 7 a ​ − 2 b 2 3 a y ​ = 1 − b 2 − ab a y ​ có nghiệm là:

Với các điều kiện để phương trình có nghĩa, phương trình

 có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. y = 7 ( 3 a − b ) 3 a ( a − b ) ​

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình sin ( 3 2 x ​ − 3 π ​ ) = 0 có nghiệm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG