Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với các điều kiện để biểu thức có nghĩa, rút gọn biểu thức sau, ta được biểu thức nào? 3 1 − a 2 ​ 3 a + 2 − a ​ ​ × 6 1 − a 2 − a 2 ​ ​ ​ . Kết quả rút gọn:

Với các điều kiện để biểu thức có nghĩa, rút gọn biểu thức sau, ta được biểu thức nào?

.

Kết quả rút gọn:

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. − 6 2 ​

ĐÁP ÁN D. 

1

Câu hỏi tương tự

Xét tính tuần hoàn và tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG