Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số chẵn có ba chữ số khác nhau và không lớn hơn 789

Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số chẵn có ba chữ số khác nhau và không lớn hơn 789

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi n = a 1 ​ a 2 ​ a 3 ​ ​ là số cần tìm n chẵn ⇒ a 3 có thể là : 2, 4, 6, 8 n không lớn hơn 789 => a 1 có thể là : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + Nếu a 1 = 1thì n = 1 a 2 ​ a 3 ​ ​ a 3 có 4 cách chọn a 2 có 7 cách chọn. ⇒ Có : 4.7 = 28 số n. + Tương tự cho a 1 =3 ∨ a 1 = 5tađều có 47 - 2số n + Nếu a 1 = 2 thì n = 2 a 2 ​ a 3 ​ ​ a 1 có 3 cách chọn a 3 có 7 cách chọn. => Có : 3.7= 21số n. + Tương tự cho a 1 =3 ∨ a 1 = 5 ta đều có : 3.7 = 21 số n + Nếu a 1 = 7 thì n = 7 a 2 ​ a 3 ​ ​ a 3 có 4 cách chọn a 2 có 6 cách chọn (vì a 2  = 0). => Có : 4.6 = 24 số n . Vậy có tất cả : 28.3 + 21.3 + 24 = 171 số n cần tìm.

Gọi là số cần tìm
chẵn ⇒ a3 có thể là : 2, 4, 6, 8
không lớn hơn 789 => a1 có thể là : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
+ Nếu a1 = 1 thì
a3 có 4 cách chọn
a2 có 7 cách chọn.
⇒ Có : 4.7 = 28 số n.
+ Tương tự cho a1 =3  a1 = 5 ta đều có 47 - 2 số
+ Nếu a1 = 2 thì
a1 có 3 cách chọn
a3 có 7 cách chọn. 
=> Có : 3.7= 21 số n.
+ Tương tự cho a1 =3  a1 = 5 ta đều có : 3.7 = 21 số
+ Nếu a1 = 7 thì 
a3 có 4 cách chọn
a2 có 6 cách chọn (vì a2 0).
=> Có : 4.6 = 24 số .
Vậy có tất cả : 28.3 + 21.3 + 24 = 171 số n cần tìm.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { 1 − x x 2 + 1 ​ , x < 1 2 x − 2 ​ , x ≥ 1 ​ .Khi đó : x → 1 − lim ​ f ( x ) bằng :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG